nederlands | english

Recht op miljoenen

Hoe 4.875.000 euro van Arrold werd afgepakt

Door @peter_plasman

Op 3 november 2013 hebben heel veel mensen bij RTL4 gezien dat Arrold van den Hurk in Miljoenenjacht per ongeluk op de rode knop drukte. Volgens de notaris had Arrold daardoor het bod van de bank op de inhoud van zijn koffer (nummer 17) geaccepteerd en dus de inhoud van zijn koffer aan de bank verkocht. Het bod van de bank was een bedrag van € 125.000 en de inhoud van zijn koffer was een cheque ter waarde van € 5.000.000.
Klik op het fragment om dit af te spelen

Het is volkomen duidelijk dat Arrold inderdaad per ongeluk op de rode knop heeft gedrukt en dat hij het bod van de bank juist niet wilde accepteren.
Ook RTL4 is het hiermee eens.

“Arrold wilde helemaal niet stoppen, want hij wilde nog doorspelen!”
bron: RTL4

Linda de Mol is nog duidelijker en zij wilde zelfs dat Arrold direct door zou spelen.

“Dan doen we toch net of je het niet gedaan hebt.”
bron: RTL4

In het dagelijkse leven worden elke dag vele aanbiedingen gedaan en geaccepteerd, bijvoorbeeld bij het sluiten van koopovereenkomsten. Daarbij geldt dat een overeenkomst tot stand komt wanneer er sprake is van zogenaamde wilsovereenstemming, wat betekent dat beide partijen hetzelfde willen.
Wanneer dus één van de partijen de overeenkomst niet wenst te sluiten komt deze niet tot stand. Omdat Arrold het aanbod niet wilde accepteren is er dus geen overeenkomst tussen hem en de bank tot stand gekomen.
De notaris heeft op basis van een spelreglement beslist dat Arrold het aanbod van de bank had aanvaard en dat het spel door het drukken op de rode knop was gestopt.
Kijkers die via Twitter en Facebook vragen hebben gesteld aan Miljoenenjacht hebben dit ook te horen gekregen en zij zijn voor nadere informatie verwezen naar de spelregels, te vinden op Miljoenenjacht.nl. De spelregels zijn daar opgenomen in de rubriek FAQ.

Twitter
Twitter
Facebook
Facebook

Over het beëindigen van het spel is in deze spelregels het volgende te lezen:

Het bedrag dat de finalist in zijn koffer heeft zitten, is het bedrag dat hij kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat. In dat geval wint hij het bedrag dat de bank heeft geboden. De finalist kan dan geen aanspraak meer maken op het bedrag dat uiteindelijk in zijn koffer blijkt te zitten. De finalist krijgt, nadat er koffers zijn geopend, een bod van de bank om zijn koffer af te staan voor een noemenswaardig bedrag. De finalist zal dus moeten afwegen. Indien de finalist het bod wil aanvaarden dient hij op de ‘rode knop’ te drukken en daarmee stopt het spel. Maakt hij een DEAL met de bank en verkoopt hij zijn koffer? Of wacht hij nog even tot er meer koffers opengaan en er meer duidelijkheid is welk bedrag in zijn koffer kan zitten.
bron: Miljoenenjacht

Er is maar één zin die gaat over de vraag wanneer het bod van de bank is geaccepteerd:

Indien de finalist het bod wil aanvaarden dient hij op de ‘rode knop’ te drukken en daarmee stopt het spel.

Uit deze zin volgt dat het spel beëindigd is wanneer de finalist het bod heeft aanvaard en op de rode knop drukt. Nu Arrold het bod niet heeft aanvaard wordt een andere spelregel belangrijk:

Het bedrag dat de finalist in zijn koffer heeft zitten, is het bedrag dat hij kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat.

Arrold is dus nog steeds eigenaar van de inhoud van koffer 17.

Daar komt bij dat er vals gespeeld is

De betreffende aflevering van Miljoenenjacht is opgenomen op 16 oktober 2013 en uitgezonden op 3 november 2013.
Onderzoek via Internet Archive heeft aangetoond dat in ieder geval 2 dagen voor de opname, dus op 14 oktober 2013 de spelregels niet waren vermeld op de website van Miljoenenjacht. Na de opname op 16 oktober 2013 zijn de spelregels wél vermeld.

Voor de opname
Voor de opname
Na de opname
Na de opname

Interessant is waarom de spelregels pas na de opname van 16 oktober 2013 op de website zijn vermeld.

Op 17 september 2013 ontving Arrold van Endemol (de producent van Miljoenenjacht, medehandelend namens de Postcodeloterij) het officiële toegangsbewijs voor Miljoenenjacht. Bij dit toegangsbewijs heeft Arrold de spelregels ontvangen. In deze spelregels staat het volgende:

De koffermeisjes openen de door de finalist aangewezen koffers. De finalekandidaat ziet welke bedragen uit het spel verdwijnen. Op een groot scorebord kan de finalist zien welke koffers (dus welke bedragen) er nog in het spel zitten en welk bedrag er misschien in zijn koffer zit.
Het bedrag dat de finalist in zijn koffer heeft zitten, is het bedrag dat hij kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat. In dat geval wint hij het bedrag dat de bank heeft geboden. De finalist kan dan geen aanspraak meer maken op het bedrag dat uiteindelijk in zijn koffer blijkt te zitten. De finalist krijgt, nadat er koffers zijn geopend, een bod van de bank om zijn koffer af te staan voor een noemenswaardig bedrag. De finalist zal dus moeten afwegen. Maakt hij een DEAL met de bank en verkoopt hij zijn koffer? Of wacht hij nog even tot er meer koffers opengaan en er meer duidelijkheid is welk bedrag in zijn koffer kan zitten.
bron: Miljoenenjacht

Dit waren dus de spelregels voor de aflevering van Miljoenenjacht waaraan Arrold heeft meegedaan. Ook uit de overeenkomst blijkt dat dit de spelregels zijn geweest.

De Kandidaat verklaart hierbij kennis te zullen nemen van de spelregels van het Programma, die aan de Kandidaat ter beschikking zullen worden gesteld, en zal daarmee onvoorwaardelijk akkoord gaan. De spelregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst en vormen tezamen één geheel.

Met deze spelregels is na de opname geknoeid

Na de opname van 16 oktober 2013 zijn de spelregels veranderd.
De “oude” spelregels en de “nieuwe” spelregels zijn identiek, op één verschil na. Er is een cruciale zin toegevoegd, namelijk de zin die gaat over de rode knop. In de “oude” spelregels komt de rode knop nergens voor.

Oude spelregels

Het bedrag dat de finalist in zijn koffer heeft zitten, is het bedrag dat hij kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat. In dat geval wint hij het bedrag dat de bank heeft geboden. De finalist kan dan geen aanspraak meer maken op het bedrag dat uiteindelijk in zijn koffer blijkt te zitten. De finalist krijgt, nadat er koffers zijn geopend, een bod van de bank om zijn koffer af te staan voor een noemenswaardig bedrag. De finalist zal dus moeten afwegen. Maakt hij een DEAL met de bank en verkoopt hij zijn koffer? Of wacht hij nog even tot er meer koffers opengaan en er meer duidelijkheid is welk bedrag in zijn koffer kan zitten.

Nieuwe spelregels

Het bedrag dat de finalist in zijn koffer heeft zitten, is het bedrag dat hij kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat. In dat geval wint hij het bedrag dat de bank heeft geboden. De finalist kan dan geen aanspraak meer maken op het bedrag dat uiteindelijk in zijn koffer blijkt te zitten. De finalist krijgt, nadat er koffers zijn geopend, een bod van de bank om zijn koffer af te staan voor een noemenswaardig bedrag. De finalist zal dus moeten afwegen. Indien de finalist het bod wil aanvaarden dient hij op de ‘rode knop’ te drukken en daarmee stopt het spel. Maakt hij een DEAL met de bank en verkoopt hij zijn koffer? Of wacht hij nog even tot er meer koffers opengaan en er meer duidelijkheid is welk bedrag in zijn koffer kan zitten.

In de “oude” spelregels staat op dit punt alleen dat de finalist het bedrag dat in zijn koffer zit kan winnen, tenzij hij in de loop van het spel op een bod van de bank ingaat.

Tijdens de opname heeft de notaris beslist dat de reglementen de reglementen zijn en dat daarom het spel was geëindigd.

Klik op het fragment om dit af te spelen

De conclusie is dat na de opname de spelregels zijn veranderd om ze in overeenstemming te brengen met de beslissing van de notaris om te stoppen. En dat mensen die vragen stellen worden misleid omdat ze naar de “nieuwe” spelregels worden verwezen.

In de spelregels is vermeld dat het spel zich voltrekt onder toezicht van een notaris.

Het spel voltrekt zich onder toezicht van een notaris. De notaris zal voorafgaand aan de opname in een afgesloten ruimte de bedragen willekeurig in de genummerde koffers doen en de koffers vervolgens verzegelen.

Door Linda de Mol is vermeld en dat volgt ook uit de spelregels dat de notaris als enige weet welk bedrag in welke koffer zit.
Het is onbegrijpelijk dat de enige persoon die weet welk bedrag in de koffer van Arrold heeft gezeten de beslissing heeft genomen dat het spel was geëindigd.
De notaris wist dat hij oordeelde over een belang van zijn opdrachtgever
van € 10.000.000; er zat € 5.000.000 in koffer 17 en de thuiswinnaar krijgt eenzelfde bedrag als de finalist.
De notaris wist ook dat in de spelregels helemaal niets stond over een rode knop.

Reactie Postcodeloterij

op 13 november 2013 is de Postcodeloterij door mij aangeschreven:

Geachte directie,

Ten deze treed ik op voor de heer A. van den Hurk te Son en Breugel. Cliënt is deelnemer geweest aan het programma Miljoenenjacht, in de aflevering die op 3 november 2013 is uitgezonden door RTL4. Cliënt geniet momenteel landelijke bekendheid als de man die per ongeluk op de rode knop drukte. Ik acht hierna de gang van zaken tijdens het programma bij u bekend.

In de betreffende uitzending heeft cliënt inderdaad per ongeluk op de rode knop gedrukt en uiteindelijk heeft de bij het programma betrokken notaris beslist dat cliënt niet in de gelegenheid kon worden gesteld zijn vergissing te herstellen. Cliënt is van mening dat voormelde beslissing ten onrechte is genomen; de notaris had niet het moment van het drukken op de rode knop als beslissend moeten aanmerken maar hij had moeten vaststellen of er sprake was van aanvaarding door cliënt van het door de bank uitgebrachte bod. Dat er geen sprake was bij cliënt van de wil om het bod te aanvaarden is en was ook tijdens de opname evident en voor alle betrokkenen kenbaar.
Door uw organisatie is uitgedragen dat wanneer de speler het bod wil aanvaarden hij op de rode knop dient te drukken en dat daarmee het spel stopt. Zoals gezegd, cliënt heeft het bod nimmer willen aanvaarden en hij heeft het bod dan ook niet aanvaard.

Hierdoor verzoek ik u mij per omgaande te berichten of u gezien het bovenstaande bereid bent met mij een gesprek te hebben om te bezien of in de thans ontstane situatie in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt.

Tot slot maak ik u erop attent dat de echtgenote van cliënt op 7 november 2013 is benaderd door één van uw medewerksters met de mededeling dat cliënt en zij er verstandig aan deden niet met advocaten te spreken omdat dat slecht zou zijn voor hun naam. Voor de goede orde en naar ik aanneem ten overvloede wijs ik u erop dat cliënt en zijn echtgenote niet door of namens u benaderd wensen te worden, anders dan via mij.

Hoogachtend,

J.P. Plasman

Op 15 november 2013 heeft de Postcodeloterij als volgt gereageerd:

Geachte heer Plasman,

Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 13 november 2013. Laat ik vooropstellen dat wij in onze communicatie met uw cliënt altijd hebben aangegeven dat de beslissing om al dan niet een advocaat in te schakelen geheel bij hem ligt en het contact tussen uw cliënt en de Nationale Postcode Loterij door hemzelf is geïnitieerd. Wij hebben zeker niet gezegd dat het inschakelen van een advocaat slecht zou zijn voor zijn naam.

Indien uw cliënt van mening is dat er tijdens het programma Miljoenenjacht een verkeerde beslissing is genomen over het al dan niet verder spelen, dan zal hij zich moeten wenden tot Endemol als producent van het programma. De spelregels zijn door Endemol echter vooraf aan uw cliënte toegezonden en uw cliënte heeft zich met deze regels akkoord verklaard. Vervolgens zijn de spelregels tijdens het spel nogmaals aan hem uitgelegd en er was ook al een ronde gespeeld waarbij uw cliënt geen enkele twijfel had tussen het kastje sluiten of op de rode knop drukken. Het was hem derhalve volkomen duidelijk wat er van hem verwacht werd. Uw cliënt heeft vol overgave op de knop geslagen. Zelfs indien uw cliënt zich daadwerkelijk vergist zou hebben in het heetst van de strijd, dan geldt toch dat dit nou eenmaal onderdeel is van het spel.

In de documentatie die uw cliënte voorafgaand aan het programma heeft ontvangen staat eveneens vermeld dat het oordeel van de spelleiding bindend is. In dit geval heeft de notaris, als onafhankelijke derde, de spelregels bekeken en geoordeeld dat deze voorschrijven dat het aanbod van de bank was geaccepteerd.

Ik vind het spijtig om te horen dat uw cliënte niet meer tevreden is met zijn prijs van EUR 125.000,-, maar de Nationale Postcode Loterij kan niet anders dan concluderen dat het spel geheel volgens de regels op een juiste wijze is gespeeld.

Een gesprek hierover lijkt mij gezien het voorgaande weinig zinvol.

Onder voorbehoud van alle rechten.
Hoogachtend,

Martijn van Klaveren
Hoofd Juridische Zaken
Nationale Postcode Loterij

De Postcodeloterij verwijst direct naar Endemol terwijl volgens de overeenkomst Endemol mede namens de Postcodeloterij handelt en de Postcodeloterij dus partij is.

Voor akkoord:

Endemol Nederland B.V.
Medehandelend namens Nationale Postcode Loterij N.V.

_____________________

Handtekening:

_____________________

In deze reactie valt de luchtige toon op: het was maar een spelletje, zo’n vergissing is nou eenmaal onderdeel van het spel.
Maar het gaat hier om een belang van € 5.000.000 in een spel onder toezicht van een notaris en met een heus spelreglement waarvoor de kandidaat moet tekenen. Niet voor niets stelde Linda de Mol in RTL Boulevard dat er een reglement bestaat omdat het om zoveel geld gaat.

“Ik dacht: strijk je hand over je hart en doe dat kastje weer open, me niet realiserend dat dit consequenties heeft, met reglementen omdat het om zoveel geld gaat.”
bron: RTL4

Maar wat in het bijzonder opvalt in de reactie van de Postcodeloterij is dat verwezen wordt naar de spelregels en wel naar de “nieuwe” versie. Er wordt immers gesteld dat de notaris de spelregels heeft bekeken en heeft geoordeeld dat deze voorschrijven dat het aanbod van de bank was geaccepteerd. De “oude” spelregels schrijven hierover helemaal niets voor maar de “nieuwe” spelregels juist wel, door de toevoeging van de zin over de rode knop.
In de reactie is ook nog gesteld dat in de documentatie die Arrold toegestuurd heeft gekregen vermeld staat dat het oordeel van de spelleiding bindend is.
Klopt, maar dat gaat over de vraagstelling en antwoorden.

Over de vraagstelling en antwoorden in Postcode Loterij Miljoenenjacht is geen enkele discussie mogelijk. Het oordeel van de spelleiding is bindend.

De Postcodeloterij maakt hierbij kennelijk van de notaris de spelleiding.
Dan zou het dus zo zijn dat de notaris, als onafhankelijk derde, toezicht houdt op het spel, weet wat er in de koffer zit en bindende beslissingen neemt over wel of niet beëindigd zijn van het spel. Iedereen begrijpt dat dat niet kan.

Artikel 17
1. De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
2. De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid wordt of kan worden beïnvloed.
bron: Wet op het notarisambt

En als de spelregels zo duidelijk waren waarom moesten ze dan achteraf veranderd worden?

De conclusie is dat Arrold het bod van de bank niet heeft geaccepteerd en dat de spelregels in dat geval voorschrijven dat hij het bedrag in zijn koffer heeft gewonnen.

Arrold heeft recht op miljoenen.